DIY Blaadjes slinger

DIY Leaf Garland

Het blijft me mateloos fascineren, blaadjes maken van papier. Zo knipte ik op een grijze zondagochtend deze blaadjes en knoopte ze aan een stuk touw tot een vrolijke slinger, heel erg Urban Jungle style!!

It continues to fascinate me immensely, making paper leaves. So on a gray Sunday morning I made these and tied them on a rope, a nice garland, very Urban Jungle style!!

diy 2

Nodig: 3 tinten groen papier, schaar, gaatjestang en (groen) touw

Maken: vouw een stuk klad papier dubbel en knip 3 formaat blaadjes van ongeveer 10, 8 en 6 cm lang

– gebruik deze om van het gekleurde papier bladeren te knippen, ieder blad aan de slinger bestaat uit 2 verschillende kleuren papier op elkaar

– vouw 2 stukjes gekleurd papier dubbel en leg een 1/2 kladpapierblad erop en knip uit

– knip vervolgens het bladpakketje aan beide zijkanten 4x diagonaal en in een smalle puntvorm in

– schuif nu het bovenblad eraf en knip hier aan de gevouwen kant een dunne verticale nerf en 3 horizontale nerven ( het kleinste blaadje heeft minder nerven vanwege zijn formaat!)

– leg weer op elkaar en maak met een gaatjestang aan de onderkant een gaatje

–  knip een stuk touw af van ongeveer 90 cm en rijg de blaadjes aan het touw. Steek het touw vanaf de onderzijde door het gaatje, herhaal dit nogmaals waardoor een soort lusje ontstaat en het blaadje op zijn plaats blijft zitten

DSC_0479

Need: three shades of green paper, scissors, pliers and some string (green) 

Make:  fold a piece of scrap paper in half and cut 3 format leaves, about 10, 8 and 6 cm long

– Use this to cut the colored paper leaves, each leaf on the garland consists two different colors of paper

– Folding two pieces of colored paper in half and place the 1/2 scrap paper leaf on it and cut

– Then cut the leaf package on both sides 4x slightly diagonal 

– Now slide the top leaf off and cut in the folded side a thin vertical leaf vein and 3 horizontal veins (the smallest leaf has less veins because of its size!)

– Put back together and make a hole at the bottom of the leaf

– Cut a piece of string about 90 cm. Insert the rope from the bottom through the hole of the leaf, repeat this creating a sort of loop so the leaf stays in place)

DSC_0473

 

Regenboog bladeren

Rainbow leaves

Sinds ik met papier aan het werken ben heb ik steeds na al die DIY’s de nodige restjes bewaard met het idee, daar kan ik nog wel iets mee. Zoals je begrijpt is er dus in de loop van de tijd een grote doos ontstaan met allemaal losse stukjes gekleurd papier en als ik die open maak voelt het als een soort snoepdoos. Dan kijk ik erin en denk; wat zal ik gaan maken? Vaak zijn mijn ideetjes dus geinspireerd door kleuren, niet door een ontwerp vooraf. Kleur en nog eens kleur, ik kan er maar geen genoeg van krijgen!! Zo ontstonden dus deze Regenboog bladeren. Geen ingewikkelde DIY, ze zijn heel erg makkelijk te maken, zomaar voor de lol.

DSC_0464DSC_0455

Since I’m working with paper I saved lots of leftovers after a DIY with the idea I can still do something with it. Over time a big box arise with loose pieces of colored paper and if I do open, it feels like a kind of candy box. Then I look into it and think; what shall I create? Often my ideas are inspired by color, not by any design in advance. Color, I just can not get enough of it !! So emerged these Rainbow leaves No complicated DIY, they are very easy to make, just for fun.

Nodig: PDF, gekleurd papier, schaar, sateprikkers, lijm

Maken: Print de PDF en knip uit (dit is een halve bladvorm dus als je gaat knippen uit gekleurd papier moet dit een dubbel gevouwen stuk zijn!) Plak de bladeren met het steeltje om een sateprikker.

En wat doe je ermee? Gebruik ze als toppers in taart, bloemen en planten of maak een paar bladeren vast op een cadeautje!

DSC_0456DSC_0454

Need: PDF, colored paper, scissors, skewers, glue

How: Print the PDF (this is a half leaf shape so make sure when you’re going to cut out colored paper this is a double folded piece!) Glue the leaves with the stem to a skewer.

And what to do with them? Use them as toppers on cake, flowers and plants or stick a few leaves on a present!

 

Zomervakantie

Summervacation

Ik had weer eens zin in een DIY, eentje met de zomer in m’n hoofd. En toen maakte ik dit: een Zomervakantie Caketopper met alles voor een ideale zomervakantie. Geinige palmbomen, een parasol tegen teveel zon, een handdoek om een dutje op te doen en op z’n tijd iets lekker verkoelends…..

DSC_0415_01

I suddenly fancy a DIY! One with the summer in mind. And so I made a Summervacation Cake topper with everything for an ideal summervacation. Fun palm trees, a papasol against too much sun, a towel to get a nap and at times a cool refreshment….

DSC_0424

Je hebt nodig: gekleurd papier, schaar, stukje touw, sateprikkers en lijm

Zo maak je de zomervakantie: Download de template en ga met je schaar aan gang

– knip de vormen uit. Ga aan de slag met gekleurd papier en knip de hoeveelheden zoals aangegeven, alleen het kleedje 1x

– voeg voor het kleedje een rafelrandje toe door reepjes wit die je (deels) inknipt en vastlijmt aan de achterkant. Vouw het kleedje dubbel

– de parasol krijgt een stok en het glas rietjes en een schijfje sinaasappel

– plak de palmbomen op de prikkers

– knoop het touw aan de palmbomen vast en lijm de zomerattributen aan het touw

Je weet waar je mij de komende tijd terug kan vinden; liggend onder de palmbomen! Hebben jullie nog leuke zomervakantie plannen? Wij blijven rondom huis dus hopen op een beetje fatsoenlijk zomerweer….

DSC_0444

You need: colored paper, scissors, a piece of rope, wooden sticks, glue

How to make the Summervacation: Download the template and go ahead with your scissors

– cut the forms. Then cut from colored paper, the rug only 1x

– add to the rug a frayed edge by strips of white paper you (partly) cut and glue on to the back. Fold the rug in half

– the umbrella gets a stick and the glass colored straws and a slice of orange

– paste the palm trees on the skewers

– tie the rope to the palm trees and glue the summer attributes on the rope

You know where you can find me in the near future; lying under the palm trees! Do you have any fun summer plans? We’ll be staying home, so hoping for some decent summer weather …. 

 

Bloemen Hoera!

Flowers Hurray!

Helemaal in de sfeer van het zomerse weer, met steeds meer kleurrijke bloemen om me heen maakte ik voor de verjaardag van mijn moeder een Bloemen Hoera!

Completely in the spirit of summer weather, with lovely colorful flowers I made a Flowers Hurray for my mother’s birthday!

DSC_0319

Zo fijn om te maken én te geven. Ik gebruikte daarvoor de template van de Moederdag Bloemen die op het Radblog staat, je vindt ‘m hier. Haal al je gekleurde papier te voorschijn en ga helemaal los met dit bloemen feestje 🙂

Great to make and give away. I used the template from Mother’s Day Flowers at Radblog, you can find it here. Collect all your colored paper and go nuts with this floral party 🙂

DSC_0322

DSC_0324

Hoe maak je de krans?

– knip van stevig karton een cirkel van ongeveer 30 cm, knip een binnencirkel van ongeveer 20 cm waardoor een ring ontstaat

– omwikkel met in repen van 3 cm geknipt groen crepe-papier en lijm goed vast, knoop voor de ophanging alvast een stuk touw aan de krans

– print de template, knip uit en maak plus minus 15 bloemen in bij elkaar passende kleuren

–  bevestig de bloemen mooi verdeeld op de krans met lijm

– knip van verschillende groene kleuren papier blaadjes in groot en klein formaat en steek deze met voldoende lijm tussen de bloemen

Heb je nog vragen, mail me gerust.

 

How to make the wreath?

– Cut from sturdy cardboard a circle of about 30 cm, cut an inner circle of about 20 cm, creating a ring

– Wrap it with green crepe paper stripes of 3 cm, knot a piece of rope to the ring

– Print the template, cut and make approximately 15 flowers in matching colors

– Attach the flowers nicely distributed on the wreath with some glue

– Cut of various green colors paper leaves in large and small size and stick them with enough glue between the flowers

 

Bloemen voor Moederdag

Flowers for Mother’s Day

Het is alweer bijna de eerste zondag van mei: MOEDERDAG! Dé dag om alle moeders in het zonnetje te zetten. Dit doe je natuurlijk met bloemen, heeel veeel bloemen. Nou niet meteen in paniek raken, je hebt nog even om een mooi kleurrijk boeket in de winkel te kopen, verse bloemen uit de tuin te plukken of het allerleukst: zelf papieren bloemen maken.

It ‘s almost here, the first Sunday of May: MOTHER’S DAY! The day to put all the mothers in the limelight. This of course you do with flowers, lots of flowers. Well not immediately panic, you still have some time to buy a nice colorful bouquet in the store, picking fresh flowers from the garden or to most fun part: make paper flowers yourself.

DSC_0292

Voor RadMag maakte ik een Bloemen voor Moederdag PDF zodat jij zeker niet met lege handen naar je moeder gaat. Download de PDF op RadBag.nl en ga aan de slag, je zult zien hoe ongelofelijk makkelijk ze te maken zijn.

For RadMag I made a Mother’s Day flowers PDF so you definitely do not got to go to your mother empty handed. Download the PDF RadMag.nl and get started, you’ll see how incredibly easy they’re to make (for the English tutorial scroll down)

DSC_0280

DSC_0275

Je hebt nodig: gekleurd papier, karton, PDF, lijm schaar, paperclips (gebruik die om de template vormen op het gekleurde papier vast te zetten) een rond potlood of stift

Zo maak je de bloemen: print PDF en knip uit

1. (3 onderdelen) knip uit gekleurd papier en krul de uiteinde van de bloemblaadjes met een rond voorwerp door om een potlood te rollen. Plak ze vervolgens van groot naar klein op elkaar. Voorzie de bloem van een groot (ingeknipt) en klein rondje papier.

2. (2 onderdelen) knip uit gekleurd papier beide bloemblaadjes 4x uit en rol alle bloemblaadjes om een potlood. Lijm de 4 grootste bloemblaadjes vast in een kruisvorm en daarna de kleinste op dezelfde manier. Lijm beide delen kruiselings opelkaar. Breng een rondje van papier in het midden aan met een contrasterende kleur en rondom is ingeknipt.

3. knip 2x uit gekleurd papier en knip vervolgens allebei rondom in. Lijm op elkaar en duw met je vingers de geknipte delen omhoog. Breng een klein rondje aan als bloemenhartje.

Knip uit verschillende kleuren groen papier blaadjes die je dubbel vouwt

En dan; als leuke afmaker plak je bloemen en blaadjes als een klein boeketje op een kaart (van karton, 10x15cm waarvan ik de hoeken afgerond heb) Versier met wat lintjes of touwtjes, een paar lieve woorden op de kaart en je bent klaar voor Moederdag!!

 

You need: colored paper, cardboard, PDF, glue, scissors, paper clips (use them to fix the template to the colored paper) a round pencil 

How to make: PDF print and cut out

1. (3 parts) cut out of colored paper and curl the end of the petals with a round object through to roll a pencil. Then paste them from large to small alike. Provide the flower of a large (cut up) and small circle of paper.

2. (2 parts) cut out of colored paper petals both 4x and roll all petals around a pencil. Glue the main petals 4 fixed in a cross shape, and then the smallest in the same way. Glue both parts segments that cross. Bring a circle of paper in the middle of a contrasting color and all around has been cut.

3. 2x cut from colored paper and then cut both around in small stripes. Glue together and push with your fingers the cut up portions. Apply a small circle as floral heart.

Cut out different shades of green paper leaves whih you fold double

And then; as a nice finish paste the flowers and leaves as a small bouquet on a card (10x15cm I have rounded the corners) Decorate with some ribbons or strings, a few sweet words on the card and you’re ready for Mother’s Day!!

 

Paper Pom-Poms

Al een lange tijd liep ik met de gedachte rond om eens pom-poms van papier te maken. Het moest toch mogelijk zijn had ik zo het idee en ja hoor, natuurlijk kan het! Het is makkelijker dan ik dacht en zeg nou zelf; zijn ze niet schattig?!

For a long time now I wanted to try make pom-poms of paper. It had to be possible and yes it can be done! It’s easier than I thought and let’s face it; aren’t they cute?!

DSC_0189

Je hebt nodig: gekleurd A4 vellen papier, niet te dik (copieerpapier), schaar, pons, lijm en touw

Zo maak je ze: Pons uit een vel papier 6 cirkels en vouw deze dubbel. Lijm ze op elkaar en sluit de laatste met een stuk touw erin. Laat even goed drogen voordat je gaat knippen anders verschuiven ze. Knip nu op gelijke afstand reepjes, zover naar het midden toe als mogelijk en volg daarbij de vorm van de halve cirkel. Herhaal dit voor zoveel pom-poms als je wilt maken. Ga nu met je vingers door de ingeknipte reepjes en maar er een ‘wollige’ boel van.

DSC_0188

DSC_0185

DSC_0187

You need: colored A4 paper sheets, not too thick (copy paper), scissors, punch, glue and rope

How to make: Punch 6 circles and fold in half. Glue them together and close the final one with a piece of rope inside. Let it dry well before you cut or they will move. Now cut strips, so far as possible towards the middle, following the shape of the semi-circle. Repeat for as many pom-poms as you want. Now go with your fingers through the cut strips and make them look a bit ‘woolly’ like.